• MW RAFIN Spółka z o.o. Sp. komandytowa ; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
MW RARIN

Usługi

O firmie Kontakt
Potrzeby i oczekiwania Klientów tworzą nasza ofertę

Realizując cele audytu finansowego, doradztwa oraz szkolenia wspólnie znajdujemy odpowiednie rozwiązanie służące realizacji zadań.
 
Przedstawiając Państwu naszą ofertę pragniemy, aby dzięki naszym usługom Klienci odnosili wymierne korzyści, byli zadowoleni z naszych usług, chętnie z nich korzystali oraz polecali naszą firmę innym.
 
Podstawą naszej działalności jest badanie i przeprowadzanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według polskiego prawa bilansowego wynikającego przede wszystkim z ustawy o rachunkowości, jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 
Kierowani wieloletnim doświadczeniem dbamy o satysfakcję oraz zadowolenie naszych Klientów starając się za każdym razem wspólnie ustalić harmonogram prac, aby zapewnić sprawny przebieg realizacji umowy.
 
Oprócz badań oraz przeglądów skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych świadczymy szeroki zakres usług, między innymi z dziedziny prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych, analizy finansowej, czy też wyceny przedsiębiorstw.

Na rzecz naszych klientów wykonujemy również usługi w oparciu o stałe umowy z jednostkami, dotyczące bieżącej interpretacji przepisów z zakresu:
 
 • ustawy o rachunkowości, aktów wykonawczych do tej ustawy i Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • prawa podatkowego, oraz
 • wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Poza tym dysponujemy programem szczegółowego szkolenia w zakresie MSSF dotyczącego wyceny majątku. Jego główne elementy to:
 
 • teoria wyceny,
 • praktyka realizacji procesu wyceny,
 • etapy procesu wyceny prowadzące do określenia wartości godziwej majątku,
 • szczególne aspekty wyceny,
 • podejścia stosowane w wycenie,
 • metodologia wyceny w zależności od zastosowanych podejść,
 • źródła danych merytorycznych występujących w wycenie,
 • ustalenie okresu ekonomicznego użytkowania,
 • zmiany w ruchach środków trwałych a wpływ na wycenę,
 • przykłady wycen.
Usługi wynikające z kodeksu spółek handlowych, a między innymi:
 
 • wycena akcji (udziałów) przeznaczonych do wykupu, w tym:
  • spółek podlegających przekształceniu, łączących się i dzielonych wraz z opracowaniem ścieżki prawnej przekształcenia oraz prowadzeniem stałego nadzoru w zakresie zagadnień bilansowych, księgowych i finansowych związanego z procesem przekształcenia, łączenia i podziału spółek,
 • kompleksowa wycena przedsiębiorstw,
 • wycena nieruchomości i majątku ruchomego,
 • badanie planu połączenia, podziału, przekształcenia i nadzór merytoryczny nad tymi procesami, zapewnienie, w razie konieczności, obsługi prawnej z tego zakresu,
 • badanie sprawozdania założycieli spółek kapitałowych,
 • badanie sprawozdania Zarządu przy pokryciu podwyższenia kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym,
 • opracowania dotyczące określania wartości wydzielonych części przedsiębiorstw dla potrzeb działań restrukturyzacyjnych w tym przemysłu wydobywczego,
 • opracowania dotyczące analiz i ekspertyz specjalistycznych w zakresie prawnym, ekonomicznym i technicznym, włącznie z przygotowaniem ścieżek restrukturyzacyjnych dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw,
 • pozostałe usługi z tego zakresu.
Usługi z zakresu świadczeń czynności rewizji finansowej, pozostałych usług atestacyjnych oraz dotyczące zagadnień rachunkowości i finansów, a w szczególności:
 
 • badanie (przegląd) sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, spółdzielni,
 • badanie (przegląd) sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, gospodarstw pomocniczych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę  upoważnioną,
 • badanie (przegląd) skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • badanie części finansowych prospektów emisyjnych,
 • badanie (przegląd) jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • wykonywanie pozostałych usług atestacyjnych określonych w innych przepisach prawa,
 • przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości na MSSF, zgodnie z MSSF 1,
 • udzielanie interpretacji przepisów dotyczących rachunkowości i finansowania podmiotów gospodarczych,
 • realizacja usług z dziedziny organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • prowadzenie szkoleń na temat doskonalenia wiedzy o rachunkowości i warsztacie pracy biegłego rewidenta,
 • prowadzenie szkoleń dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawo-zdawczości Finansowej (MSSF) oraz z zakresu pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offering),
 • prowadzenia szkoleń na temat marketingu, prawa organizacji i zarządzania finansami.

Usługi świadczone w ramach stosowania prawa podatkowego:
 
 • audyt podatkowy,
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej transakcji z pomiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych,
 • uczestniczenie w schematach podatkowych,
 • wykonanie opracowań i opinii w zakresie podatku od nieruchomości, opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów, analizy w zakresie możliwości zmniejszenia tego podatku i opłat z tytułu korzystania z prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • udzielanie interpretacji przede wszystkim z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych,
 • prowadzenie szkoleń przede wszystkim z zakresu podatku VAT, dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
 • pozostałe usługi z zakresu stosowania i interpretacji prawa podatkowego.
 
Pozostałe usługi wynikające z rewizji finansowej, prawa bilansowego, handlowego lub innych przepisów prawa oraz praktyki gospodarczej, a w szczególności:
 
 • przeglądy śródrocznych skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań  finansowych,
 • badanie wykorzystania dotacji udzielonych z funduszy unijnych, budżetu państwa lub z tytułu udzielonych innych środków pomocowych,
 • badanie stanu i ocena księgowości oraz działalności podmiotów gospodarczych (raporty eksperckie),
 • opracowanie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowych planów kont z komentarzem odpowiadającym wymogom ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
 • opracowanie instrukcji obiegu dowodów księgowych, kasowych, inwentaryzacyjnych i kontroli wewnętrznej, a także gospodarki magazynowej,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie rachunkowości,
 • opracowanie dokumentacji z zakresu rachunku kosztów działalności podmiotów gospodarczych,
 • organizacja i wdrażanie rachunkowości zarządczej, opracowanie programów restrukturyzacji finansowej,
 • interpretacja przepisów oraz doradztwo przy fuzjach, połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego, jak również innych przedsiębiorstw, w tym między innymi przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową oraz spółdzielni pracy w spółkę handlową,
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno – finansowych podmiotów gospodarczych  w ramach „due diligence”,
 • wykonywanie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • przygotowanie wniosków kredytowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami