• MW RAFIN Spółka z o.o. Sp. komandytowa ; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
MW Rafin

Obowiązek informacyjny RODO

Skąd mamy Państwa dane i kto jest ich administratorem?
 
Administratorem Państwa danych jest firma MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Kilińskiego 54/III/3, nr NIP: 644-326-26-18. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Państwa przekazane podczas procesu tworzenia oferty oraz zawierania umowy (formularz: karta danych do badania, rozmowy telefoniczne, korenspondencja pocztowa, mailowa i inne).
 
Dane kontaktowe ADMINISTRATORA:

MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
 • Adres: ul. Kilińskiego 54/III/3, 41-200 Sosnowiec
 • NIP: 644-326-26-18
 • REGON: 240233103
 • E-mail: biuro@rafin.com.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Państwa dodatkowych zleceń. Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Dodatkowo, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MW RAFIN Sp. z o.o. Sp.k., przetwarzamy Państwa dane w poniższych celach:
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • prowadzenia dozwolonych przez Państwa, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Państwem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon,
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
Jakie mają Państwo prawa w zakresie przetwarzania danych?
 
Zapewniamy realizację Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
 • sprostowanie (poprawienie danych),
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych).
Realizując prawo do sprostowania danych, są Państwo uprawnieni do żądania od MW RAFIN Sp. z o.o. Sp.k. sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne

Realizując prawo do usunięcia danych są Państwo uprawnieni do żądania od MW RAFIN Sp. z o.o. Sp.k. usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, są Państwo uprawnieni do żądania od MW RAFIN Sp. z o.o. Sp.k. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy  kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub wnoszą sprzeciw wobec ich
przetwarzaniu – na okres pozwalający nam zweryfikować zasadność żądania. 

Realizując prawo dostępu do danych, są Państwo uprawnieni do uzyskania od MW RAFIN Sp. z o.o. Sp.k. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez MW RAFIN Sp. z o.o., zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,w tym o profilowaniu.
 
Stosowny wniosek można złożyć na adres e-mail: biuro@rafin.com.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.
 
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia, zlecenia czy usługi.
2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Państwa strony,
 • podmiotom nadzorującym działalność firm audytorskich.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami