• MW RAFIN Spółka z o.o. Sp. komandytowa ; 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
MW RAFIN

O firmie

FIRMA NASZA DZIAŁA NA RYNKU 29 rok, posiada uznaną powszechnie renomę wśród Klientów, głównie na skutek tego, że:
 
 • wykonujemy  powierzone nam prace w terminie, profesjonalnie i solidnie,
 • posiadamy doświadczenie w przygotowaniu prospektów emisyjnych,
 • przez pomad 23 lata, każdego roku przeprowadzaliśmy profesjonalne szkolenie służb finansowo - księgowych w zakresie aktualizacji  wiedzy z dziedziny  rachunkowości i podatków, które obecnie może być również organizowane przy odpowiednim zainteresowaniu ze strony potencjalnych klientów,
 • w czasie badania, wykonywania przeglądów oraz innych usług atestacyjnych, a także pozostałych usług niemających charakteru atestacyjnego, ściśle współpracujemy z kierownictwem jednostki oraz kompetentnymi pracownikami,
 • wszystkie otrzymane informacje traktujemy jako ściśle poufne, każdą usługę kończymy omówieniem jej wyników z kierownictwem jednostki.
 
Efektem tego uznania jest to, że z wieloma  firmami współpracujemy od kilku lub nawet kilkunastu lat.

Potwierdzeniem skuteczności naszego działania jest udział w corocznym rankingu firm audytorskich działających w Polsce, prowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Od szeregu lat zajmujemy w tym rankingu czołowe miejsca wśród firm zagranicznych i krajowych, lokując się corocznie w czołówce tych firm.
 
Jesteśmy na 39 miejscu rankingu najlepszych firm audytorskich działających w Polsce, opublikowanego przez pismo Rzeczpospolita w dniu 09.04.2020 r.
 
Nasza Firma zatrudnia aktualnie w różnych formach (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) 26 osób, w tym:
 
 • 16 biegłych rewidentów,
 • 1 aplikanta,
 • 3 asystentów (doradcy podatkowi, analitycy).
Badamy i przeprowadzamy przeglądy skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych według polskiego prawa bilansowego wynikającego przede wszystkim z ustawy o rachunkowości, jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 
Mamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie, co powoduje że badanie wstępne jest tak zorganizowane, aby zagwarantować terminowe zakończenie badania sprawozdania finansowego.

Badanie oraz przeglądy skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, którzy posiadają:

 
 • odpowiednie wykształcenie z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości, podatków i finansów, a także międzynarodowej sprawozdawczości finansowej,
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe jako pracownicy służb księgowo – finansowych i ekonomicznych, oraz
 • wieloletnie doświadczenie w pracy rewizyjnej i kontrolnej.
Nasi biegli rewidenci posiadają więc wysokie kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie nie tylko w zakresie rachunkowości, ale również w rozwiązywaniu zagadnień z prawa podatkowego, gospodarczego oraz w zarządzaniu w różnych specjalnościach branżowych.

Asystenci wywodzą się ze służb księgowo-finansowych, posiadają praktyczne doświadczenie i bardzo duży zasób wiedzy z tego tytułu.
 
Spośród 48 wychowanków - aplikantów  zatrudnionych w naszej Firmie:
 
 • 44 osoby uzyskało dyplom biegłego rewidenta,
 • 1 osoba kontynuuje aplikację,
 • 1 osoba oczekuje na egzamin dyplomowy.
Oprócz badań oraz przeglądów skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych świadczymy szeroki zakres usług, między innymi z dziedziny prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych, analizy finansowej, czy też wyceny przedsiębiorstw.

Na rzecz naszych klientów wykonujemy również usługi w oparciu o stałe umowy z jednostkami, dotyczące bieżącej interpretacji przepisów z zakresu:
 
 • ustawy o rachunkowości, aktów wykonawczych do tej ustawy i Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • prawa podatkowego, oraz
 • wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Poza tym dysponujemy programem szczegółowego szkolenia w zakresie MSSF dotyczącego wyceny majątku. Jego główne elementy to:
 
 • teoria wyceny,
 • praktyka realizacji procesu wyceny,
 • etapy procesu wyceny prowadzące do określenia wartości godziwej majątku,
 • szczególne aspekty wyceny,
 • podejścia stosowane w wycenie,
 • metodologia wyceny w zależności od zastosowanych podejść,
 • źródła danych merytorycznych występujących w wycenie,
 • ustalenie okresu ekonomicznego użytkowania,
 • zmiany w ruchach środków trwałych a wpływ na wycenę,
 • przykłady wycen.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami