Szkolenia i seminaria

W ramach działalności prowadzonej przez Europejskie Studium Menedżerskie Marian Wcisło i Spółka Spółka Jawna oferujemy

szkolenia w niżej wymienionych dziedzinach:

 
 • z zakresu rachunkowości, a w tym w szczególnośc :
  • sporzadzania skonsolidowanych sprawozdan finansowych według ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
  • sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
  • dowolnych zagadnień zaproponowanych przez zlecającego.

 • zasad sporządzania dokumentacji podatkowej jednostek powiązanych, wynikających
  z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

podyplomowe studia menedżerskie organizowane przy współpracy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie:
 
 • rachunkowości i podatków, oraz
 • rachunkowości międzynarodowej (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – MSSF).
Firma Europejskie Studium Menedżerskie Marian Wcisło i Spółka Spółka Jawna została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, pod nr ewid. 2.24/00076/2011.

W przypadku szkoleń Firma Europejskie Studium Menedżerskie Marian Wcisło i Spółka Spółka Jawna jest w stanie zrealizować zamówienie, w zależności od zapotrzebowania, w terminach zaproponowanych przez Państwa z wyprzedzeniem, przynajmniej jednego miesiąca.

Niektóre atuty wynikające dla słuchacza z naszej współpracy z UW to:
 • prestiżowy dyplom Uniwersytetu Warszawskiego,

Zarówno w przypadku szkoleń jak i podyplomowych studiów menedżerskich, na życzenie klienta, istnieje możliwość organizacji cateringu dla uczestników spotkań.

Rafin do góry