Sprawdozdanie za rok bierzący
    2010

SPRAWOZDANIE

MW RAFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

41 – 200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3

za 2010 r.

1.

Firma rozpoczęła działalność 15 września 1992 r. jako MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów, przekształcona 16.11.2005r. w spółkę jawną, od 01.12.2009r. w spółkę komandytową, a od 21.12.2010 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową.

 


 

Właścicielami Spółki komandytowej są:

 

1. Marian Wcisło                   w  53%

 

2. Jarosław Wcisło                w  37%

 

3. MW RAFIN Spółka z o.o.  w 10%.

 

 

2.

Spółka nie należy do sieci.

 

 

3.

Strukturę organizacyjną zarządzania Spółką przedstawia poniższy schemat organizacyjny:


4.

Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczającychprzedstawia się następująco:

 

 

 

Zasad, wynikających z tego systemu zobowiązani są przestrzegać stosownie do zakresu kompetencji i odpowiedzialności pracownicy:  

 • Zespołu biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów.
 • Zespołu Weryfikatorów.
 • Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością.
 • Asystent właścicieli – Dział Personalny.
 • Działu Marketingu.
 • Działu Obsługi Szkoleń i Spraw Gospodarczych.
 • Działu Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.
 • Działu Obsługi Komputerów.

 

 

 

 

Integralną częścią „Systemu kontroli jakości usług poświadczających jest Księga Jakości System Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001:2008, w której określone są:

 • Prezentacja MW RAFIN definicje.
 • System zarządzania jakością.
 • Odpowiedzialność kierownictwa.
 • Zarządzanie zasobami.
 • Realizacja usług.

 

 

 

 

Cały system wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających ujmuje:

 • Przedmiot działalności.
 • Źródła prawa do wykonywania badania sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających (atestacyjnych).
 • Podstawę badania sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających (atestacyjnych).
 • Dokumentację z badania sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających (atestacyjnych).
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia biegłych rewidentów.
 • Obowiązki biegłych rewidentów – weryfikatorów usług poświadczających oraz innych usług poświadczających (atestacyjnych).
 • Podstawy prawne współpracy z biegłymi rewidentami.
 • Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej.
 • Zatrudnianie pracowników – zarządzanie kadrami.
 • Archiwizowanie dokumentacji rewizyjnej.

 

 

 

Podstawowymi dokumentami tego systemu są: 

 • Rejestr umów na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych.
 • Rejestr innych usług poświadczających.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej badania sprawozdania finansowego jednostkowego (skonsolidowanego).
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego (skonsolidowanego).
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej audytu finansowego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej z badania planu przekształcenia jednostki.
 • Wykaz dokumentacji z badania planu połączenia jednostki.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej z badania wyceny udziału i akcji lub wyceny udziału i akcji.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej z badania planu podziału jednostki.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej badania sprawozdania założycieli spółki akcyjnej.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej badania przy zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
 • Wykaz dokumentacji rewizyjnej dotyczącej raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania stanu prawnego, majątku oraz sytuacji finansowej na określony dzień, jednostki.
 • Wykaz przykładowy dokumentacji rewizyjnej z badania innych usług.
 • Protokół z odbioru (weryfikacji) opinii i raportu oraz dokumentacji rewizyjnej z badania jednostkowego (skonsolidowanego) sprawozdania finansowego.
 • Protokół z odbioru sprawozdania uzupełniającego oraz dokumentacji rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego (skonsolidowanego).
 • Protokół odbioru (weryfikacji) opinii oraz dokumentacji rewizyjnej z badania Projektów Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Protokół odbioru (weryfikacji) raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania stanu prawnego, stanu majątku oraz sytuacji finansowej jednostki.
 • Protokół z odbioru (weryfikacji) opinii (wyceny) i wykonania badania innej usługi poświadczającej przez biegłego rewidenta.
 • Oświadczenie biegłego rewidenta o jego niezależności.
 • Oświadczenie roczne biegłego rewidenta o jego niezależności.
 • Oświadczenie „podmiotu uprawnionego” o jego niezależności.
 • Oświadczenie biegłego rewidenta–weryfikatora o jego niezależności.
 • Oświadczenie roczne biegłego rewidenta–weryfikatora o jego niezale-żności.
 • Oświadczenie aplikanta/ asystenta/osoby współpracującej z biegłym rewidentem o niezależności.
 • Oświadczenie roczne aplikanta/ asystenta/osoby współpracującej z biegłym rewidentem o niezależności.
 • Oświadczenie biegłego rewidenta zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę/ o umowę cywilnoprawną.
 • Oświadczenie biegłego rewidenta zatrudnionego w oparciu o umowę ramową współpracy i o umowę cywilnoprawną.
 • Oświadczenie biegłego rewidenta wspólnika „podmiotu uprawnionego”, o którym mowa w art. 47 pkt 2 i 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
 • System wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających – schemat.
 • Opis systemu wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających oraz oświadczenie Zarządu na temat skuteczności jego funkcjonowania.

Zatwierdzam

Marian Wcisło
Sosnowiec, 24.01.2011 r.

5.

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczamy, że wyżej opisany i przyjęty do stosowania przez naszą jednostkę system wewnętrznej kontroli jakości usług poświadczających daje odpowiednią gwarancję skuteczności jego funkcjonowania poprzez to, że:

 

 •  

wynikające z niego zadania kierownicze są opracowywane i przekazy-wane w taki sposób, aby jakość wykonywanych usług nie była uzależniona od względów komercyjnych,

 

 •  

zasady i procedury oceny wyników pracy i wynagradzania personelu podporządkowane są systemowi zapewnienia jakości usług,

 

 •  

na każdy rok planowane są w budżecie i wydatkowane niezbędne środki na rozwój, dokumentację i wspomaganie zasad i procedur kontroli jakości,

 

 •  

przy świadczeniu usług, główny akcent położony jest na przestrzeganie standardów zawodowych i przepisów prawa oraz na zgodność sprawozdań z wykonywanych usług z poczynionymi ustaleniami i okolicznościami,

 

 •  

osoby odpowiedzialne za działanie systemu kontroli jakości mają:

 

 

 • wystarczające i odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności umożliwiające im rozpoznanie i zrozumienie zagadnień dotyczących kontroli jakości oraz opracowanie odpowiednich zasad i procedur,

 

 

 • niezbędne uprawnienia umożliwiające im wdrożenie opracowywanych zasad i procedur.

6.

Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru miała miejsce w okresie od 08.10.2008 r.
do 18.10.2008 r.

 

 

7.

Prezentujemy wykaz jednostek zainteresowania publicznego, w których Spółka wykonała czynności rewizji finansowej w 2010 r.


Nazwa jednostki zainteresowania publicznego

Rodzaj czynności rewizji finansowej objętej umową

1.

Energomontaż – Południe S.A.

 • przegląd sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r.
 • przegląd sprawozdania finansowego
  za I półrocze 2010 r.
 • przegląd skonsolidowanego sprawo-zdania finansowego za I półrocze 2010 r.
 • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r.
 • badanie skonsolidowanego sprawo-zdania finansowego za 2009 r.
2.

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych – Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 • przegląd sprawozdania finansowego za
 • I półrocze 2010 r.
 • przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r.
 • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r.
 • badanie skonsolidowanego sprawo-zdania finansowego za 2009 r.

3.

MOJ S.A.

 • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r.

 

4.

Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A,

 • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r.
 • badanie skonsolidowanego sprawo-zdania finansowego za 2009 r.

Nazwa jednostki zainteresowania publicznego

Rodzaj czynności rewizji finansowej objętej umową

5.

PA NOVA S.A.

 • przegląd sprawozdania finansowego
  za I półrocze 2010 r.
 • przegląd skonsolidowanego sprawo-zdania finansowego za I półrocze 2010 r.
 • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r.
 • badanie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego za 2009 r.
6.

FERRUM S.A.

 • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 r.
 • badanie skonsolidowanego sprawo-zdania finansowego za 2009 r.

7.

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL Lublin S.A. w Lublinie

 • przegląd sprawozdania finansowego za
  I półrocze 2010 r.
 • przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r.
 • badanie  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r.
8.

Lubuska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Zielona Góra

 •  badanie sprawozdania finansowego
   za 2009 r.
9.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  im. Powstańców Śląskich
w Zdzieszowicach

 • badanie sprawozdania finansowego
  za 2009 r.
10.

Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  Kraków

 • badanie sprawozdania finansowego
  za 2009 r.

Nazwa jednostki zainteresowania publicznego

Rodzaj czynności rewizji finansowej objętej umową

11.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  „ŚLĄSK” w Rudzie Śląskiej

 • badanie sprawozdania finansowego
  za 2009 r.
12.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa 
„SZOPIENICE”  w Katowicach

 • przegląd – ekspertyza  za 2009 r.
13.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  „WISŁA” w Puławach

 • badanie sprawozdania finansowego
  za 2009 r.
14.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa przy elektrowni „Kozienice” S.A. w kozienicach

 • badanie sprawozdania finansowego
  za 2009 r.
15.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–  Kredytowa  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

w ornontowicach

 • badanie sprawozdania finansowego za 2009 r.
16.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  „MYSŁOWICE” w Mysłowicach

 • przegląd – ekspertyza  za 2009 r.
17.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  „WESOŁA” w Mysłowicach

 • badanie sprawozdania finansowego za 2009 r.
18.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa  „JAWORZNO” w Jaworznie

 • badanie sprawozdania finansowego za 2009 r.

8.

Oświadczamy, że Spółka stosuje politykę zapewnienia niezależności. Stosowana jest  również wewnętrzna kontrola zasad niezależności.

 

 

9.

Oświadczamy, że Spółka stosuje określoną w Księdze jakości Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001-2000, politykę w zakresie doskonalenia biegłych rewidentów.

 

 

10.

Informacja o osiągniętych przychodach, z podziałem na poszczególne czynności rewizji finansowej, zgodnie z art. 2 pkt 2) i art. 48 ust. 1 ustawy oraz pozostałe usługi, o których mowa w art. 48 ust.2 ustawy, i inne:

 

 

I.

Czynności rewizji finansowej

 

 

 

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

-

2.258.099,88

 

 • Inne usługi poświadczające

-

34.032,78

 

 

 

 

II.

Pozostałe usługi:

 

 

 

 

 

 

 

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  i podatkowych

 

-

 

19.500,00

 

 

 • Doradztwo podatkowe

-

191.238,62

 

 • Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

 

-

 

0,00

 

 

 • Działalność wydawnicza lub szkoleniowa
  w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej
  i podatków


 

-

 

 

355.115,10

 

 

 

 • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych

 

-

 

82.970,98

 

 

 • Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości rewizyjnej

 

 

-

 

 

302.594,00

 

 

 

 • Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

 

 

 

-

 

 

 

14.016,39

 

 

 

III.

Inne

-

50.544,11

 

Łącznie przychody (I +II +III)

3.308.111,86


11.

Kluczowy biegły rewident otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60% kwoty określonej w umowie z podmiotem badanym. Przestrzegana jest zasada, aby każdy z biegłych rewidentów nie osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której wykonuje czynności rewizji finansowej,
lub jednostki z nią powiązanej.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w imieniu Spółki przez biegłego rewidenta
  - mgr Bogumiła Magnuskiego nr ewidencyjny 2303.

Podpis biegłego rewidenta
Bogumił Magnuski
nr ewid. 2303

Rafin do góry