O firmie


I Podstawa działalności naszej Firmy:

1. Prowadzimy działalność od 15 września 1992 roku.

2. Spółka nasza jest zarejestrowana jako uprawniona do badania sprawozdań finansowych
     w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem

3076
 
3. Posiadamy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr 0000341862
 

4. Posiadamy numer identyfikacyjny podmiotów gospodarki narodowej

REGON   240233103
 

oraz zgłoszenie rejestracyjne podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego                 

NIP    644-326-26-18
 

5. Sytuacja finansowa firmy zapewnia wykonanie przedmiotu zawartej umowy.
 
FIRMA NASZA DZIAŁA NA RYNKU 23 - ty rok, posiada uznaną powszechnie renomę przez Zleceniodawców, głównie na skutek tego, że:
 • wykonujemy  zlecone nam prace w terminie, profesjonalnie i solidnie,
 • posiadamy doświadczenie w przygotowaniu prospektów emisyjnych,
 • od 18 lat każdego roku przeprowadzamy profesjonalne szkolenie służb finansowo  - księgowych w zakresie aktualizacji  wiedzy z dziedziny  rachunkowości i podatków,
 • w czasie badania ściśle współpracujemy z kierownictwem badanej jednostki oraz kompetentnymi pracownikami,
 • wszystkie otrzymane informacje traktujemy jako ściśle poufne, każde badanie kończymy omówieniem jego wyników z kierownictwem jednostki.

Efektem tego uznania jest to, że z większością  firm współpracujemy od kilkunastu lat.

Potwierdzeniem skuteczności naszego działania jest udział w corocznym rankingu firm audytorskich działających w Polsce, prowadzonym przez dziennik „Rzeczpospo-lita”. Od szeregu lat zajmujemy w tym rankingu czołowe miejsca wśród firm zagranicznych i krajowych, lokując się corocznie w czołówce tych firm.

Jesteśmy na 15 miejscu pod względem liczby badanych podmiotów opublikowanej przez pismo Rzeczpospolita: ranking firm audytorskich z dnia 31.03.2014 r.

Właściciel FIRMY Marian Wcisło jest wpisany na listę biegłych sądowych.
W związku z tym na wniosek zainteresowanej firmy do właściwego Sądu Rejestrowego może wykonać badanie planu (połączenia, podziału, przekształcenia spółek) i inne opinie wymagane kodeksem spółek handlowych. Może to wpłynąć na usprawnienie procesu zmian strukturalnych spółek.


Nasza Firma zatrudnia aktualnie w różnych formach (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) 47 osób, w tym:
 • 31 biegłych rewidentów,
 • 1 aplikanta,
 • 4 asystentów (doradcy podatkowi, analitycy).

Badamy sprawozdania finansowe sporządzone według standardów krajowych wynikających z ustawy o rachunkowości, jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Mamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie, co powoduje że badanie wstępne jest tak zorganizowane, aby zagwarantować terminowe zakończenie badania sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdań finansowych dokonują biegli rewidenci, którzy posiadają:
 • odpowiednie wykształcenie z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości, podat-ków i finansów, a także międzynarodowej sprawozdawczości finansowej,
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe jako pracownicy służb księgowo – finanso-wych i ekonomicznych, oraz
 • wieloletnie doświadczenie w pracy rewizyjnej i kontrolnej.
Nasi biegli rewidenci posiadają więc wysokie kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie nie tylko w zakresie rachunkowości, ale również w rozwiązywaniu zagadnień z prawa podatkowego, gospodarczego oraz w zarządzaniu w różnych specjalnościach branżowych.

Asystenci wywodzą się ze służb księgowo-finansowych, posiadają praktyczne doświadcze-nie i bardzo duży zasób wiedzy z tego tytułu.

Spośród 39 wychowanków - aplikantów  zatrudnionych w naszej Firmie:
 • 35 osób uzyskało dyplom biegłego rewidenta,
 • 1 osoba kontynuuje aplikację,
 • 3 osoby oczekują na egzamin dyplomowy.
Oprócz badania i przeglądu sprawozdań finansowych świadczymy szeroki zakres usług, między innymi z dziedziny prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych, analizy finansowej, czy też wyceny przedsiębiorstw.

Dajemy gwarancję rzetelnego i terminowego wykonania powierzonej nam pracy.
Rafin do góry