Nasza oferta

Potrzeby i oczekiwania Klientów tworzą nasza ofertę.

Realizując cele audytu finansowego, doradztwa oraz szkolenia wspólnie znajdujemy odpowiednie rozwiązanie służące realizacji zadań.

Przedstawiając Państwu nasza ofertę pragniemy aby dzięki naszym usługom Klienci odnosili wymierne korzyści, byli zadowoleni z naszych usług, chętnie z nich korzystali oraz polecali naszą firmę innym.
   
Marian Wcisło - prezes Jarosław Wcisło - wiceprezes

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy usługi w oparciu o stałe umowy z jednostkami, dotyczące bieżącej interpretacji przepisów z zakresu:
 • ustawy o rachunkowości, aktów wykonawczych do tej ustawy i Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 • prawa podatkowego, oraz
 • wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Badamy także sprawozdania finansowe przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlo-wego, dla których wymagane jest posiadanie ważnego poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Wszystkie badane przez nas jednostki zostaną przeszkolone w ramach szkolenia „Bilans 2015 r.”.

W szkoleniu tym omówimy najważniejsze zagadnienia z problematyki rachunkowości i podatków, przy czym szczegółowy zakres szkolenia będzie stanowił załącznik do każdej indywidualnej oferty.


Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w postaci skryptów w zakresie:
 • ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości,
 • zmian w MSSF,
 • zmian w przepisach podatkowych (VAT, od osób prawnych i fizycznych).
Poza tym dysponujemy programem szczegółowego szkolenia w zakresie MSSF
dotyczącego wyceny majątku. Jego główne elementy to:

 
 • teoria wyceny,
   
 • praktyka realizacji procesu wyceny,
   
 • etapy procesu wyceny prowadzące do określenia wartości godziwej majątku,
   
 • szczególne aspekty wyceny,
   
 • podejścia stosowane w wycenie,
   
 • metodologia wyceny w zależności od zastosowanych podejść,
   
 • źródła danych merytorycznych występujących w wycenie,
   
 • ustalenie okresu ekonomicznego użytkowania,
   
 • zmiany w ruchach środków trwałych a wpływ na wycenę,
   
 • przykłady wycen.

Poniżej prezentujemy w sposób kompleksowy zakres usług, który wykonuje nasza firma

1. Usługi z zakresu świadczeń czynności rewizji finansowej  oraz dotyczące zagadnień rachunkowości i finansów, a w szczególności:
 
 • badanie (przegląd) sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, spółdzielni,
   
 • badanie (przegląd) sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, gospodarstw pomocniczych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę  upoważnioną,
   
 • badanie (przegląd) skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
   
 • badanie części finansowych prospektów emisyjnych,
   
 • badanie (przegląd) jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozda-wczości Finansowej,
   
 • wykonywanie innych usług poświadczających określonych w innych przepisach prawa,
   
 • przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości na MSSF, zgodnie z MSSF 1,
   
 • udzielanie interpretacji przepisów dotyczących rachunkowości i finansowania podmiotów gospodarczych,
   
 • realizacja usług z dziedziny organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
   
 • prowadzenie szkoleń na temat doskonalenia wiedzy o rachunkowości i warsztacie pracy biegłego rewidenta,
   
 • prowadzenie szkoleń dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz  z zakresu pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offering),
   
 • prowadzenia szkoleń na temat marketingu, prawa organizacji i zarządzania finansami.


2. Usługi świadczone w ramach stosowania prawa podatkowego:
 
 • audyt podatkowy,
   
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej transakcji z pomiotami powiązanymi w rozumieniu art. 9a ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 i 4 updop,
   
 • wykonanie opracowań i opinii w zakresie podatku od nieruchomości, opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów, analizy w zakresie możliwości zmniejszenia tego podatku i opłat z tytułu korzystania z prawa wieczystego użytkowania gruntów,
   
 • udzielanie interpretacji przede wszystkim z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych,
   
 • prowadzenie szkoleń przede wszystkim z zakresu podatku VAT, dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od nieruchomości,
   
 • pozostałe usługi z zakresu stosowania i interpretacji prawa podatkowego.

3. Usługi wynikające z kodeksu spółek handlowych, a między innymi:
 
 • wycena akcji (udziałów) przeznaczonych do wykupu, w tym:
   
 • wycena spółek podlegających przekształceniu, łączących i dzielonych wraz z opracowaniem ścieżki prawnej przekształcenia oraz prowadzeniem stałego nadzoru w zakresie zagadnień bilansowych, księgowych i finansowych związanego z procesem przekształcenia, łączenia i podziału spółek,
   
 • kompleksowa wycena przedsiębiorstw,
   
 • wycena nieruchomości i majątku ruchomego,
   
 • badanie planu połączenia, podziału, przekształcenia na zlecenie sądu i nadzór merytoryczny nad tymi procesami, zapewnienie, w razie konieczności, obsługi prawnej z tego zakresu,
   
 • badanie sprawozdania założycieli spółek kapitałowych,
   
 • badanie sprawozdania Zarządu przy pokryciu podwyższenia kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym,
   
 • opracowania dotyczące określania wartości wydzielonych części przedsiębiorstw dla potrzeb działań restrukturyzacyjnych w tym przemysłu wydobywczego,
   
 • opracowania dotyczące analiz i ekspertyz specjalistycznych w zakresie prawnym, ekonomicznym i technicznym, włącznie z przygotowaniem ścieżek restrukturyzacyjnych dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw,
   
 • pozostałe usługi z tego zakresu.


4. Pozostałe usługi wynikające z rewizji finansowej, prawa bilansowego, handlowego lub innych przepisów prawa oraz praktyki gospodarczej, a w szczególności:
 
 • przeglądy śródrocznych sprawozdań  finansowych,
   
 • badanie wykorzystania dotacji udzielonych z funduszy unijnych, budżetu państwa lub z tytułu udzielonych innych środków pomocowych,
   
 • badanie stanu i ocena księgowości oraz działalności podmiotów gospodarczych (raporty eksperckie),
   
 • opracowanie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowych planów kont z komentarzem odpowiadającym wymogom ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
   
 • opracowanie instrukcji obiegu dowodów księgowych, kasowych, inwentaryzacyjnych i kontroli wewnętrznej, a także gospodarki magazynowej,
   
 • prowadzenie szkoleń w zakresie rachunkowości,
   
 • opracowanie dokumentacji z zakresu  rachunku kosztów działalności podmiotów gospodarczych,
   
 • organizacja i wdrażanie rachunkowości zarządczej, opracowanie programów restrukturyzacji finansowej,
   
 • interpretacja przepisów oraz doradztwo przy fuzjach, połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego, jak również innych przedsiębiorstw, w tym między innymi przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową oraz spółdzielni pracy w spółkę handlową,
   
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno – finansowe podmiotów gospodarczych  („due diligence”),
   
 • wykonywanie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Podejmujemy działania na bieżąco, aby nasze usługi były pełne i kompleksowe, w szerokim zakresie spełniające potrzeby naszych Zleceniodawców, w związku z tym współpracujemy aktualnie:
 
 • z uznanymi na rynku Firmami profesjonalnymi w zakresie prawa  podatkowego,
   
 • na zasadzie PARTNERSTWA  z uznaną Kancelarią Prawną, a także
   
 • z renomowanymi Firmami Rzeczoznawców Majątkowych.
Oferta
Rafin do góry